Phong tục xây dựng mộ cho người đã khuất

04/01/2022 Dịch vụ

Người Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn đặt chữ hiếu làm đầu để nhớ về cội nguồn. PHONG TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Với người còn sống thì mong muốn “yên bề gia thất” để ổn định cuộc sống, thì người đã khuất cũng muốn được “mồ yên ...
Xem thêm